publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

LAND: on climate, ownership and coexistence

ArtEZ studium generale starts new programme

news 09 September 2020
During the coming six months, ArtEZ studium generale will be cooperating with Mister Motley online art magazine and, taking the subject of land as a starting point, we will launch a debate with students, artists and thinkers on climate breakdown, ownership, territory and colonialism.

“You can only truly see the things that do not belong to you, the things that you are being denied, the things that are long gone.”

Never has the temperature in the Arctic region been as high as it was last summer. Every year, wildfires are getting larger, hurricane seasons are getting more severe, grasslands in the Eastern Netherlands are getting drier. Scientists warn of the imminent collapse of our civilization, but how can we speak of a civilization, if we are unable to do something about climate breakdown, if we are even allowing it to become worse?

Significantly, this climate breakdown can be said to originate in the West and its colonial past. From the 16th century, countries and regions around the world were claimed and divided up by Western Europeans, power and money being the main motives. This attitude of superiority could be seen not only in the appropriation of land, but also in the treatment of everything living on that land. Due to the influence of science, the world was approached from an increasingly objective perspective, with all the attendant consequences. At the same time, many original inhabitants of colonized regions had and still have a completely different relationship with nature. To many of them, land is not just the soil you walk on, it is a living thing, harbouring memories.

Now that it is becoming increasingly obvious that the capitalist system and those in power are not taking responsibility for the effects of climate breakdown, we have to look beyond the dominant Western perspective to explore the relationship between land, nature and ownership. And we must recognize that humans are a component of the world, instead of the other way round. “After all, nothing in nature is privately owned. As it belongs to all of us, since it belongs to nobody?”

During the coming six months, ArtEZ studium generale will be cooperating with Mister Motley online art magazine and, taking the subject of land as a starting point, we will launch a debate with students, artists and thinkers on climate breakdown, ownership, territory and colonialism. We will be discussing the following questions. Can we understand how we have ended up in the present precarious situation? What does ‘ownership’ mean for our relationship with each other and with the land? What role does language play as a reflection of the way we treat each other, nature and the earth? Can art and imagination help us imagine other worlds? Together we hope to develop new insights and actions to preserve our planet.

You can expect a programme of films, lectures, essays, and more. Everything is to be found online on our websites. We start the academic year on Wednesday 16 September by publishing an essay by writer Fiep van Bodegom on the concept of ownership in relation to land. Stay up to date by checking out our newsletter every month for all activities, so that you can take part in this programme right through the autumn. Parts of the programme will be in Dutch and other parts will be in English.

Both quotations in this text are from the essay on ownership and land entitled ‘Unfathomable’, written by Fiep van Bodegom for ArtEZ studium generale and Mr Motley online art magazine.

More about our programme LAND >

LAND (Nederlandse tekst)

ArtEZ studium generale werkt het komende halfjaar samen met online kunstmagazine Mister Motley en gaat in gesprek met studenten, kunstenaars en denkers over klimaatafbraak, eigendom, territorium en kolonialisme waarbij het onderwerp land het uitgangspunt vormt.

Alleen de dingen die je niet toebehoren, je ontzegd worden, al verloren zijn, kun je werkelijk zien.

De temperatuur op de Noordpool was nog nooit zo hoog als afgelopen zomer. Ieder jaar worden de bosbranden groter, het orkaanseizoen heftiger en de weilanden in Oost-Nederland droger. Wetenschappers waarschuwen dat een ineenstorting van onze beschaving nabij is, maar in hoeverre kun je van een beschaving spreken als we niet in staat zijn iets aan klimaatafbraak te doen, het zelfs laten verergeren?

Een belangrijke oorsprong van deze klimaatafbraak kan gevonden worden in het Westen en diens koloniale geschiedenis. Vanaf de 16e eeuw werden landen en gebieden wereldwijd geclaimd en verdeeld door West-Europeanen, met macht en geld als belangrijkste drijfveren. Deze houding van superioriteit is niet alleen terug te vinden in het zich toe-eigenen van land, maar ook in de omgang met alles wat er op dat land leeft. Onder invloed van de wetenschap werd de wereld gaandeweg steeds objectiever benaderd, met alle gevolgen van dien. Dit terwijl veel oorspronkelijke bewoners van gekoloniseerde gebieden een hele andere relatie hadden en hebben met de natuur. Land is voor velen niet alleen de grond om op te lopen, maar een levend wezen dat herinneringen in zich draagt.

Nu steeds duidelijker wordt dat het kapitalistische systeem en de mensen met macht niet de de verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de klimaatafbraak, moeten we voorbij het dominante westerse perspectief kijken naar de relatie tussen land, natuur en eigendom. En erkennen dat de mens onderdeel is van de wereld, in plaats van andersom. ‘Niets in de natuur is immers privé. Omdat het van ons allemaal is, omdat het van niemand is?

ArtEZ studium generale werkt het komende halfjaar samen met online kunstmagazine Mister Motley en gaat in gesprek met studenten, kunstenaars en denkers over klimaatafbraak, eigendom, territorium en kolonialisme waarbij het onderwerp land het uitgangspunt vormt. Kunnen wij begrijpen hoe we in de huidige precaire situatie terecht zijn gekomen? Wat betekent ‘eigendom’ voor onze relatie met elkaar en het land? En welke rol speelt de taal als afspiegeling van onze omgang met elkaar, de natuur en de aarde? Kunnen kunst en verbeelding helpen in het ons voorstellen van andere werelden? Samen hopen we tot nieuwe inzichten en acties te komen om onze aarde te behouden.

Verwacht een programma met films, lezingen, essays, discussies en meer. Je vindt alles online op onze websites. We starten het collegejaar op woensdag 16 september met een essay van schrijver Fiep van Bodegom over het begrip eigenaarschap in relatie tot land. Blijf op de hoogte en check elke maand onze nieuwsbrief voor alle activiteiten en volg zo het hele najaar dit programma. Het programma bevat Nederlandse en Engelse onderdelen.

Beide quotes in de tekst zijn afkomstig uit het essay Onpeilbaar van Fiep van Bodegom dat ze schreef voor ArtEZ studium generale en online kunstmagazine Mister Motley over eigendom en land.
events:

Online conversation with Kevin Headley, Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan

about the film Dee Sitonu a Weti / Stones Have Laws


online event07 Oct '20

Online film viewing: Dee Sitonu a Weti / Stones Have Laws

About a Maroon community in the former Dutch colony Suriname


film screening03 Oct '20

related content
share via:
twitter facebook