Niet-mensen als leraren

Maken-met-worden-met-componeren-met-water

Thursday 25 April '24 Sophiagebouw
(archive)

Met veel plezier nodigt Studium Generale je uit voor de workshop-lezing met Martine van Lubeek, artistiek onderzoeker en ArtEZ BEAR-alumna. Deze workshop-lezing maakt deel uit van onze serie Research in and through the arts.
English below

In deze precaire tijden van crises, ecologische neergang en snel veranderende landschappen vraagt de wereld - of schreeuwt zij misschien zelfs - om nieuwe pedagogieën. Nadenkend over haar eigen leerervaringen, realiseerde Martine zich dat haar belangrijkste leerervaringen plaatsvonden buiten het traditionele klaslokaal: aan de oevers van rivieren, meren en beken, in het bos en op de geplaveide straten van Arnhem. Meer nog dan door menselijke leraren, waren haar ervaringen beïnvloed door waterlichamen, mossen, bomen, planten en vele andere niet-mensen die zich op deze plaatsen bevonden. Zij koos voor gesitueerd leren door te doen, te voelen en aansluiting te zoeken bij haar omgeving.

Biologe en filosofe Donna Harraway benadrukt het belang van dit soort kinship (verwantschap) in deze antropocentrische tijden: ‘Wie en wat we ook zijn, we moeten maken-met-worden-met-componeren-met,’ want volgens haar is dit de enige manier voor mensen om het Antropoceen te 'overleven' en de verhalen van de wereld over meerdere soorten te erkennen.

In deze workshop-lezing zal Martine van Lubeek de verhalen van haar artistieke onderzoekspraktijk met elkaar verweven, de wisselwerking tussen theorie en praktijk bespreken en voorbeelden geven van andere makers met vergelijkbare manieren van artistiek onderzoek. Uitgaande van het water dat in de ruimte aanwezig is, zullen we vervolgens beginnen met een etnografische mapping om het maken-met-worden-met-componeren-met-water in de praktijk te brengen.

Lees ook dit artikel dat Martine van Lubeek publiceerde op APRIA: LISTENING TO BODIES OF WATER

Titelbeeld: Water uit de Rijn als onderdeel van de installatie (Un)Filtering Polyphony (2022). Foto: Martine van Lubeek

Non-Humans as Teachers

Making-with-becoming-with-composing-with water

In these precarious times of crises, ecological downfall and fast-changing landscapes, the world asks - or maybe even screams - for new pedagogies. Reflecting on her own learning experiences, she realised that her most impactful learning experiences took place outside the traditional classroom, at the shores of rivers, lakes, and streams, in the woods and on the paved streets of Arnhem. She realised that her experiences had been influenced by bodies of water, mosses, trees, plants and many other non-humans situated within these places, even more than by human teachers. She chose for situated learning by doing, feeling and making kin with her surroundings.

Biologist and philosopher Donna Harraway highlights the importance of this kind of kinship in these anthropocentric times: “Who and whatever we are, we need to make-with-become-with-compose-with” for she believes this is the only way for humans to ‘survive’ the Anthropocene and acknowledge the multispecies stories of the world.

In this workshop-lecture, Martine van Lubeek will interweave the stories of her artistic research practice, discuss the interplay between theory and practice and give examples of other makers with comparable ways of doing artistic research. Departing from the water present in the room, we will then start an ethnographic mapping to put making-with-becoming-with-composing-with water into practice.

You can also read this article by Martine for APRIA: LISTENING TO BODIES OF WATER

Title image: Water from the Rhine river as part of the installation (Un)Filtering Polyphony (2022). Photo: Martine van Lubeek