publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

Zomerlab Troubling Time(s)

Collectief Loom en Studium Generale nodigen je uit voor Zomerlab Troubling Time(s) 26 t/m 29 Juni 2023

news 20 May 2023
dossier: Zomerlab Troubling Time(s)
Van 26 t/m 29 juni presenteren Loom - praktijk voor culturele transformatie en Studium Generale in Zwolle het programma Troubling Time(s). Loom verzorgt samen met ArtEZ-alumna Diede Bongertman het Zomerlab voor de eerstejaars Art & Design. Studium Generale biedt de eerste drie dagen een middagprogramma dat gratis toegankelijk is voor iedereen, met als gastcurator Cassandra Onck.
English below


Het programma is bekend en je kunt je vanaf nu inschrijven. Bekijk onze agenda om je in te schrijven per onderdeel en om meer te lezen over het programma.

AGENDA

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijving is mogelijk tot en met donderdag 22 juni.


Over het thema: Troubling Time(s)

Tijd wordt vaak gezien als een lineair en vaststaand gegeven, dat simpelweg het ritme van ons dagelijks leven, de seizoenen en het verloop van het verleden naar de toekomst dicteert. Daarnaast wordt ons tijdsbesef in toenemende mate gevormd door allerlei normatieve ideeën over schaarste, punctualiteit en productiviteit. Tegelijkertijd bevinden we ons momenteel in een ingewikkeld tijdsgewricht, waarin de klimaatcrisis de toekomstige tijd onder druk zet en de aandachtscrisis onze tijd door de vingers laat glippen. Het is hoog tijd om na te denken over, en vormen te vinden voor, andere manieren van omgaan met tijd, of zoals filosoof en theoreticus Karen Barad schrijft: "In these troubling times, we need to trouble time."

Troubling Time(s) ('verontrustende tijden / de tijd verontrusten') is een reeks workshops / gesprekken / ontmoetingen over het bevragen en veranderen van onze vastomlijnde ideeën over tijd. Deelnemers onderzoeken verschillende tijdservaringen en strategieën om tijd te verdraaien, verontrusten, vertragen, versnellen of simpelweg even op pauze te zetten.

‘In deze verontrustende tijden is de noodzaak om de tijd op zijn kop te zetten en collectieve voorstellingen te produceren die de alomtegenwoordige opvattingen over tijd - waarin vooruitgang als onvermijdelijk wordt beschouwd en het verleden als iets dat voorbij is en niet langer bij ons is - ongedaan maken, zo tastbaar en reëel, dat het in onze individuele en collectieve lichamen voelbaar is.’

Karen BaradBarad, Karen. (2018). Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re-turning, Re-membering, and Facing the Incalculable. In: Fritsch, M., Lynes, P., & Wood, D. (2018). le Eco-deconstruction: Derrida and Environmental Philosophy.

Karen Barad: Troubling Time/s, Undoing the Future - YouTube

Loom X Studium Generale presents: Zomerlab - Troubling Time(s)In the last week of June, Loom - practice for cultural transformation and Studium Generale Zwolle present the programme Troubling Time(s). Loom is hosting the Summer Lab for first-year Art & Design students during that week, together with ArtEZ alumna Diede Bongertman. Studium Generale is offering an afternoon programme that is free and open to all, with guest curator Cassandra Onck (ArtEZ alumna as well). The programme is now published.

Please note that the number of places is limited. Registration is possible up to one week in advance.
Time is often seen as a linear and fixed given, simply dictating the rhythm of our daily lives, the seasons and the progression from the past to the future. In addition, our sense of time is increasingly shaped by all kinds of normative ideas about scarcity, punctuality and productivity. At the same time, we are currently in a complicated era, where the climate crisis is putting pressure on future time and the attention crisis is letting our time slip through our fingers. It is time to think about and find forms for other ways of dealing with time, or as philosopher and theorist Karen Barad writes: "In these troubling times, we need to trouble time."

Troubling Time(s) is a series of workshops / conversations / encounters about questioning and changing our fixed ideas about time. Participants explore different experiences of time and strategies to twist or trouble time, slow down, speed up or simply put time on pause.

“In these troubling times, the urgency to trouble time, to shake it to its core, and to produce collective imaginaries that undo pervasive conceptions of temporality that take progress as inevitable and the past as something that has passed and is no longer with us is something so tangible, so visceral, that it can be felt in our individual and collective bodies.”

Karen BaradBarad, Karen. (2018). Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re-turning, Re-membering, and Facing the Incalculable. In: Fritsch, M., Lynes, P., & Wood, D. (2018). Eco-deconstruction: Derrida and Environmental Philosophy.

Karen Barad: Troubling Time/s, Undoing the Future - YouTube
events:

Zomerlab Leesgroep: Present Shock - Als alles NU gebeurt

door Douglas Rushkoff


reading group28 Jun '23

Zomerlab Talk: Troubling Time(s)

In gesprek met Maria Dabrowski, Aafke de Jong en Laure van den Hout


26 Jun '23

share via:
twitter facebook