publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

Een vruchtbare samenwerking tussen de master Interieurarchitectuur Corpo-real en Studium Generale

news 07 November 2022
For English see below

Woensdag 5 oktober vond in beide ArtEZ-gebouwen in Zwolle een spannend evenement plaats over de relatie tussen macht, ruimte en het lichaam. Het evenement Extreme Slow Walk - Listening to the In-Between was een samenwerking tussen de ArtEZ-master Interieurarchitectuur Corpo-real en ArtEZ Studium Generale. De samenwerking en inbreng van Copro-real aan de ene kant en Studium Generale aan de andere kant zorgden samen voor een prikkelende en geslaagde middag met zo’n 100 studenten. Wij spraken Mirjam Zegers van Studium Generale en Irene Müller van Corpo-real over de geslaagde samenwerking.

Kunnen jullie iets vertellen over hoe de samenwerking is ontstaan?

Mirjam: Studium Generale heeft in Zwolle een redactie die meedenkt over de evenementen daar, zoals de reeks Kitchen Table Conversations. Irene zit ook in die redactie en we spraken af en toe over nieuwe plannen en mogelijke gastdocenten. Toen Studium Generale het thema Lichaam en (on)Macht introduceerde, wilde zij voor haar studenten in de Master en misschien ook de Bachelor Interieurarchitectuur graag iets doen met het thema stem, zowel de klinkende stem als de stem in politieke zin. We raakten hierover in gesprek en plaatsten het thema in een ruimere context. Uiteindelijk kwamen we uit bij onderzoeker Ed McKeon en de Extreme Slow Walk die onder andere gaat over bewustwording, aandacht en een heldere plaats innemen in de wereld. Onderwerpen die verwant zijn aan het thema van de stem.

Hoe zag jullie samenwerking eruit?

Mirjam: We hebben twee of drie gesprekken gehad en vervolgens hielden we contact over de voortgang van het project. Op een dag kwamen Irene en Roos (Krootjes red.) met de vraag of de masterstudenten ook zelf op die dag hun onderzoeksprojecten konden presenteren. Dat leek aanvankelijk te veel van het goede, het was al een uitdaging om het onderwerp helder af te bakenen, maar na een goed gesprek en afstemming met collega Eef Veldkamp, die intussen als producent van die dag betrokken was geraakt, leek het toch haalbaar. Iedereen zag het als experiment en dat werkte goed.


Irene: Vervolgens heeft Mirjam een ochtend met de studenten gewerkt aan de voorbereidingen van hun workshop. Op die dag werd volop uitgewisseld: over het onderzoek Spread Power by Space, over het thema Lichaam en (on)macht, over inhoudelijke lijnen, dwarsverbanden en praktische zaken. De bijeenkomst werd afgesloten met afspraken over het schrijven van de benodigde communicatieteksten. Het is fijn, dat we steeds samen mogelijkheden vinden, ook al lijkt het moeilijk, uiteindelijk lukt het en komt er iets moois uit waar studenten wat aan hebben.
Het is fijn, dat we steeds samen mogelijkheden vinden, ook al lijkt het moeilijk, uiteindelijk lukt het en komt er iets moois uit waar studenten wat aan hebben.Irene Müller
Workshop: Ed McKeon

Wat heeft de samenwerking opgeleverd?

Mirjam: Studenten Interieurarchitectuur, studenten Docent Theater en enkele deelnemers van buiten hebben in de workshops kennisgemaakt met zienswijzen en technieken die een mooie aanvulling vormen op het curriculum. Daarmee worden studenten uitgenodigd na te denken over hun eigen positie in de wereld.


Irene: Alle deelnemers konden een kijkje nemen in de keuken van de master Corpo-real en de studenten van Corpo-real konden hun onderzoek in een reële context presenteren en de workshop ook zelf organiseren. Daarbij konden ze gebruik maken van de kennis en publiciteitskanalen van ArtEZ Studium Generale. Door zelf deel te nemen aan de voorbereidingen, kregen ze daar ook inzicht in. Voor allen die er waren was het ook een netwerk-feestje.
Workshop Corpo-real

Hoe kijk je terug op het event?

Mirjam: Een geslaagde middag met onverwachte ontmoetingen. Als je mensen samenbrengt rondom een eigenaardige activiteit of een inspirerend thema, springen er altijd wel ergens vonken over.


Irene: Het schept een band als bachelor-studenten kunnen deelnemen aan het onderzoek van de masters van eenzelfde opleiding. Bachelor-studenten kunnen alvast ideeën opdoen voor hun eigen richting en de uitwisseling tussen disciplines kan onverwachte vergezichten geven. Het was intensief en inspirerend.
Een geslaagde middag met onverwachte ontmoetingen. Als je mensen samenbrengt rondom een eigenaardige activiteit of een inspirerend thema, springen er altijd wel ergens vonken over.Mirjam Zegers

Hoe zouden anderen zo’n samenwerking kunnen aanpakken? Heb je tips?

Mirjam: Een sneeuwbaleffect werkt goed: klein beginnen en dan zien hoe ver de bal nog kan groeien zonder dat die al te groot wordt.


Irene: Een goed begin is een onderwerp dat studenten of docenten interessant of belangrijk vinden, maar nog geen plek heeft in het curriculum. Of juist een onderdeel van het curriculum dat een groter podium verdient dan alleen de directe mede-studenten. Het begint vaak met een goed gesprek over de inhoud of een specifieke vorm. Ook als je nog geen precies idee hebt maar wel wilt samenwerken, kun je altijd een keer afspreken met éénn van de curatoren van Studium Generale. Zij denken graag mee en zijn heel coöperatief.
De curatoren van Studium Generale denken graag met je mee en zijn heel coöperatief.
Irene Müller
Aftertalk

A fruitful collaboration between the Master of Interior Architecture Corpo-real and Studium GeneraleAn exciting event on the relationship between power, space and the body took place in both ArtEZ buildings in Zwolle on Wednesday, 5th October. The event Extreme Slow Walk - Listening to the In-Between was a collaboration between ArtEZ's Interior Architecture Master's Corpo-real and ArtEZ Studium Generale. The cooperation and input lead to a stimulating and successful afternoon with about 100 students participating. We spoke to Mirjam Zegers of Studium Generale and Irene Müller of Corpo-Real to find out more about the successful collaboration.

How did the collaboration come about?Mirjam: Studium Generale Zwolle works with an editorial board for the Kitchen Table Conversations series which consists of colleagues from different departments. Irene is part of that board and we sometimes found ourselves brainstorming about new plans and possible guest lecturers. When Studium Generale introduced the theme of Body and Power(lessness), she was eager to do something with the theme of voice, both the sounding voice and the voice in a political sense, for her students in the Master's in Interior Architecture. We discussed this topic further in a broader context, and brought on researcher Ed McKeon, who suggested to do an Extreme Slow Walk which is about awareness, attention and taking a clear place in the world, among other things: topics related to the theme of voice.


What did your collaboration look like?Mirjam: After further conversations Irene and Roos (Krootjes ed.) asked if the masters students could also present their own research projects on that day. At first that seemed too much in one day. We were already facing the challenge to clearly delineate the chosen subject, but after a good discussion and coordination with colleague Eef Veldkamp, who in the meantime had become involved as producer of that day, it still seemed feasible. Everyone saw it as an experiment, and it worked well.


Irene: Then Mirjam spent a morning working with the students to prepare for their workshop. On that day there was plenty of exchange: about the research Spread Power by Space, about the theme Body and Power(lessness), about red threads, cross connections and practical matters. At the end of the meeting, we carved out the process and schedule for delivery of the necessary communication texts. It is nice how we always find possibilities together; even if it seems difficult, in the end it works out and something beautiful comes out of it that benefits the students.​​​​​​​
It's nice, that we always find possibilities together, even if it seems difficult, in the end it works out and something beautiful comes out that benefits students.Irene Müller

What did the collaboration yield?Mirjam: Interior Architecture students, Theatre Teacher students and other participants have been introduced to views and techniques in the workshops that complement their curriculum. And importantly, this event invited students to think about their own position in the world.

Irene: All participants were able to take a look in the kitchen of the master Corpo-real and the students of Corpo-real were able to present their research in a real context and as well as organize the workshop themselves. In doing so, they were able to use the knowledge and publicity channels of ArtEZ Studium Generale. By participating in the preparations themselves, they also gained insight into this. For all who attended, it was also a very pleasant networking event.

How do you look back on the event?Mirjam: A successful afternoon with unexpected encounters. When you bring people together around a peculiar activity or an inspiring theme, sparks always jump somewhere.

Irene: It creates a bond when bachelor students can participate in the research of the masters of the same program. Bachelor students can get ideas for choosing their own direction and the exchange between disciplines can give unexpected perspectives. It was intensive and inspiring.
A successful afternoon of unexpected encounters. When you bring people together around a peculiar activity or an inspiring theme, sparks always jump somewhere.Mirjam Zegers

How might others approach such a collaboration? Do you have any tips?Mirjam: A snowball effect works well: start small and then see how far the ball can grow without it getting too big.

Irene: A good start is a topic that students or teachers find interesting or important, but which does not yet have a place in the curriculum. Or just a part of the curriculum that deserves a bigger stage than just the immediate fellow students. It often starts with a good conversation about the content or a specific form. Even if you don't have an exact idea yet but would like to collaborate, you can always make an appointment with one of the curators of Studium Generale. They are happy to think along with you and are very cooperative.
Studium Generale's curators are happy to think with you and are very cooperative.Irene Müller