videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleonline coursesAPRIA

Veelgestelde vragen over ArtEZ Studium Generale

FAQ's about ArtEZ Studium Generale

news 02 September 2022
ArtEZ Studium Generale cureert en organiseert bijeenkomsten, lezingen, trainingen, podcasts en publicaties over de stand van zaken en de relatie met de uitdagingen van vandaag, variërend van directe maatschappelijke vraagstukken tot gewaagde abstracte concepten, van klimaatcrisis tot identiteitskwesties. Ons streven is relatief bescheiden. We proberen de wereld niet te veranderen (maar als dat gebeurt, cool!). Onze wens is om een ruimte te creëren om indringende vragen te stellen, discussies te sturen en elkaar in staat te stellen de toekomst en onze (artistieke) rol daarin onder ogen te zien. We nodigen je uit om uit je bubbel te komen, het debat aan te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe perspectieven te ontdekken en een drankje te doen.
Voor wie is Studium Generale bedoeld?
Studium Generale is er in de eerste plaats voor alle ArtEZ-studenten (BA en MA). Maar ook medewerkers, alumni en andere geïnteresseerden zijn welkom. De programma's zijn toegankelijk voor introverte en extraverte mensen, maar ook voor (verlegen) activisten, denkers, theoretici en makers. Koffiedrinkers, frisdrankslurpers, sapverslaafden, theedrinkers of mensen die liever water, bier of wijn drinken... Je bent van harte welkom!

Het programma van Studium Generale wordt náást het vaste onderwijsprogramma aangeboden; dus geen stress over ECTS, taken en opdrachten, veeleisende mensen en regels en voorschriften.

Waar is Studium Generale voor?
Studium Generale is bedoeld om je blik te verbreden op veel verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in kunst en samenleving. Je kunt je verdiepen in thema's waar je normaal minder tijd aan kwijt bent of waar je al veel van af weet, maar waar je graag meer over wilt leren vanuit een ander perspectief.

Je ontmoet mensen van andere opleidingen, generaties en kennisgebieden, zoals andere disciplines in de kunst, wetenschap, filosofie, techniek en samenleving, en deelt kennis, ideeën en vragen.

Wat organiseert Studium Generale?
We organiseren veel verschillende activiteiten, zoals workshops, discussies, lezingen, podcastsessies en leesgroepen (zie onze agenda). Ook hebben we een online programma met videocolleges, podcasts, blogs en digitale publicaties op ons online platform APRIA. Check de site @studies en @APRIA.

Je kunt actief deelnemen aan ons programma, deelnemen aan de discussies en workshops, maar je kunt ook gewoon komen luisteren en inspiratie opdoen. We bieden een open programma voor flexibel denken, respectvol delen en experimenteel werken.

Moet ik betalen om aanwezig te zijn?
De meeste van onze evenementen en workshops zijn gratis, maar we vinden het wel leuk als je je aanmeldt via onze website.

Op welke locatie vinden de events van ArtEZ Studium Generale plaats?
Overal! Nou ja, bijna overal. We organiseren ons programma voornamelijk in de drie ArtEZ-steden (Arnhem, Enschede en Zwolle), op verschillende locaties. Soms op school, soms buiten school in boekwinkels, (film)theaters, op festivals etc. in de stad. Het hangt af van het programma en de partners waarmee we samenwerken. In onze agenda vind je bij elk evenement de locatie vermeld. En natuurlijk kun je het programma bezoeken in de stad die je leuk vindt!

Hoe kunnen studenten werken met Studium Generale?
We denken graag met je mee en er is veel mogelijk! Regelmatig nodigen we studenten uit om met ons mee te denken. Hiervoor maken we zelfs betaalde opdrachten aan. Bijvoorbeeld om mee te denken over communicatie en over ons programma, om blogs te schrijven of Instagram posts te maken of om te co-cureren. Geïnteresseerd? Kom gerust langs en drink een kopje koffie met ons.

Zijn er stages beschikbaar?
Ja ja ja! Stuur ons gewoon een e-mail.

Help je mee mijn project te organiseren?
Ja dat kan!

We hebben veel ervaring met het inrichten van onderzoeksprocessen en het cureren van kennis. De verbinding tussen kunst, wetenschap en samenleving staat centraal in onze aanpak.
Je kunt bij ons terecht voor advies en organisatie, die wij in allerlei vormen kunnen leveren, of het nu gaat om een ​​adviesdocument, een symposium, een expertmeeting, een tentoonstelling, een toolkit of een podcast. Wij zijn je graag van dienst - studenten, docenten en anderen.

Mag ik mijn werk in een van jullie programma's laten zien?
Binnen onze programma's en publicaties zijn er veel mogelijkheden om je werk als kunstenaar te ensceneren. Je kunt podcasts en blogs of misschien uw onderzoek plaatsen via onze website/podcast/APRIA-platform.

Delen jullie geld, pizza's en bier uit?
Uhm, het hangt ervan af... maar ja, dat doen we...

Kun je me meer leren over podcasts?
Check zeker de toolkit op onze website. Interesse om podcasts te maken en op ons platform te plaatsen? Neem dan contact met ons op via studiumgenerale@artez.nl.

Wat is APRIA (ArtEZ Platform voor Onderzoeksinterventies van de Kunsten)?
Het is een online platform dat een peer-reviewed tijdschrift (APRIA-tijdschrift) samenstelt en high-impact essays en beeld- en geluidsbijdragen publiceert die kunst en interventies van de kunsten in relatie tot wetenschap en samenleving onderzoeken. ArtEZ Studium Generale en ArtEZ Press vormen de redactie. Zie apria.artez.nl

Hoe verhoudt ArtEZ Studium Generale zich tot ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten?
Binnen het instituut zijn we het kenniscuratiecentrum van ArtEZ. Dat betekent dat we kennis van binnen en buiten het instituut bij elkaar brengen en overal delen. We selecteren, reflecteren en presenteren grote of kleine vragen, radicale plannen en ideeën, nieuwe concepten en impactverhalen. Daarbij valoriseren en verspreiden we (ArtEZ)kennis in al haar diversiteit. We agenderen kritische vragen die relevant zijn in kunst, wetenschap en samenleving en bieden platforms om daarover te discussiëren. Op deze manier geven we (aspirant-)kunstenaars de kans om in dit gesprek betrokken te raken. Hiermee onderstrepen we het belang en de krachtige rol die kunst kan spelen in de samenleving.

Het Studium Generale programma is een aanvulling op het onderwijsprogramma dat de universiteit aanbiedt. We creëren leerruimtes die niet worden beperkt door educatieve regels en beperkingen. In deze ruimtes wisselen we ideeën uit met mensen buiten de structuren van de dagelijkse realiteit (werk, klaslokaal, gemeenschap). Dat is essentieel, want wij geloven in de magie van uitwisseling tussen mensen met verschillende achtergronden, met verschillende kennis en geschiedenis. Wij geloven in het luisteren naar meerdere stemmen en in het leren met en van elkaar. We zijn onderdeel van ArtEZ Onderzoek en Valorisatie, maar ons programma staat open voor alle ArtEZ-afdelingen, studenten, medewerkers, alumni en anderen.

samengevat
ArtEZ Studium Generale is een katalysator voor betekenisvolle en radicale ideeën, projecten en verhalen. Als Knowledge Curation Centre selecteert, reflecteert en presenteert ArtEZ Studium Generale kennis en organiseert (onderzoeks)processen in een context waar de kennisdomeinen van kunst, wetenschap en samenleving samenkomen.

Doe met ons mee en kom naar onze evenementen, workshops en vergaderingen. En luister naar onze podcasts en lees onze digitale publicaties. Je bent ook altijd welkom om een kop koffie te komen drinken. We denken graag met je mee over je ideeën, plannen en vragen.
ArtEZ Studium Generale curates and organises gatherings, talks, training courses, podcasts and publications about the state of the arts and its relation to today’s challenges, ranging from immediate societal issues to bold abstract concepts, from climate crisis to identity issues. Our aim is relatively modest. We are not trying to change the world (but if that happens, cool!). Our wish is to create a space to ask probing questions, steer discussions and empower each other to face the future and our (artistic) role in it. Or to put it a bit less boldly, we invite you to get out of your bubble, engage in the debate, meet new people, discover new perspectives, and have a drink.
Who is Studium Generale for?
Studium Generale is first and foremost for all ArtEZ students (BA and MA). But we also welcome staff, alumni and other people who are interested. The programmes are accessible to introverts and extroverts, as well as to (shy) activists, thinkers, theorists and makers. Coffee drinkers, soda slurpers, juice addicts, tea sippers or people who prefer water, beer or wine... You are all welcome!

The Studium Generale programme is offered in addition to the education programme; so no stressing about ECTS, tasks and assignments, demanding people and rules and regulations.

What is Studium Generale for?
Studium Generale is meant to broaden your perspective on many different topics that are important in art and society. You can delve into themes on which you can normally spend less time or about which you already know a lot, but would like to learn more about from a different perspective.

You will meet people from other study programmes, generations and areas of knowledge, such as other disciplines in art, science, philosophy, technology and society, and you will share knowledge, ideas and questions.

What does Studium Generale organise?
We organise lots of different activities, such as workshops, discussions, lectures, podcast sessions and reading groups (see our agenda). We also have an online programme with video lectures, podcasts, blogs and digital publications on our online platform APRIA. Check the site @studies and @APRIA.

You can actively participate in our programme, take part in the discussions and workshops, but you can also just come and listen and gain inspiration. We provide an open programme for flexible thinking, respectful sharing and experimental work.

Do I have to pay to attend?
Most of our events and workshops are free, but we do like you to sign up via our website.

At which location does the Studium Generale programme take place?
Everywhere! Well, almost everywhere. We organise our programme mainly in the three ArtEZ cities (Arnhem, Enschede and Zwolle), in different locations. Sometimes in school, sometimes outside school in bookstores, (film)theatres, at festivals etc. in town. It depends on the programme and the partners we team up with. In our agenda you will find the location listed with every event. And of course, you can visit the programme in the town you like!

How can students work with Studium Generale?
We love to work with you and a lot is possible! We regularly invite students to think along with us. We even create paid assignments for this. For example, to help think about communication and about our programme, to write blogs or make Instagram posts or to co-curate. Interested? Please come along and have a coffee with us.

Are there internships available?
Yes yes yes, just send us an email.

Can you help organise my project?
Yes we can!

We have a great deal of experience in organising research processes and curating knowledge. The connection between art, science and society lies at the heart of our approach.
You can bring us in for advice and organisation, which we can provide in all kinds of forms, be it an advisory document, a symposium, an expert meeting, an exhibition, a toolkit or a podcast. We enjoy being of service to you - students, teaching staff and others.

Can I show my work in one of your programmes?
There are a lot of possibilities for staging your work as an artist within our programmes and publications. You can post podcasts and blogs or maybe your research via our website/podcast/APRIA platform.

Do you dole out money, pizzas and beer?
Uhm, it depends…but, yes we do...

Can you teach me more about podcasts?
Sure, check the toolkit on our website. Interested in making podcasts and posting them on our platform? Please get in touch with us via studiumgenerale@artez.nl.

What is APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts)?
It is an online platform that curates a peer-reviewed journal (APRIA journal) and publishes high-impact essays and image and sound contributions that examine art and interventions of the arts in relation to science and society. ArtEZ Studium Generale and ArtEZ Press are the editorial board. See apria.artez.nl

How does Studium Generale relate to ArtEZ University of the Arts?
Within the institute we are ArtEZ’s Knowledge Curation Centre. This means that we bring knowledge from within and outside the institute together and share it everywhere. We select, reflect and present big or small questions, radical plans and ideas, new concepts and impact stories. In doing so we valorise and disseminate (ArtEZ)knowledge in all its diversity. We put critical questions that are relevant in art, science and society on the agenda and we offer platforms to discuss them. In this way we give (aspiring) artists the opportunity to get involved in this conversation. In so doing we underline the importance and the powerful role that art can play in society.

The Studium Generale programme is additional to the education programme that the University offers. We create learning spaces that are not restricted by educational rules and limitations. In these spaces we exchange ideas with people outside the structures of daily reality (work, classroom, community). That is essential, because we believe in the magic of exchange between people from different backgrounds, with different knowledge and histories. We believe in listening to multiple voices and in learning with and from each other. We are part of ArtEZ Research and OutReach, but our programme is open to all ArtEZ departments, students, staff, alumni and others.

In summary
ArtEZ Studium Generale is a catalyst for meaningful and radical ideas, projects and stories. As a Knowledge Curation Centre, ArtEZ Studium Generale selects, reflects and presents knowledge and organises (research) processes in a context where the knowledge domains of art, science and society come together.

Join us @ our events, workshops and meetings. Listen to our podcasts and read our digital publications.

Or…have a coffee with us and talk about your ideas, plans and questions. We would love to partner up with you!