videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleonline coursesAPRIA

Open Call Future Art School Conference

OPEN CALL voor ArtEZ studenten, docenten en onderzoekers

news 11 July 2023
dossier: Future Art School
Eind november zal de conferentie Future Art School: (Un)learning Practices plaatsvinden in Zwolle Spoorzone. En in de samenstelling van het programma zijn we op zoek naar jou.

Future Art School: (Un)learning Practices

English below
ArtEZ Studium Generale, het lectoraat Art Education as Critical Tactics en de ArtEZ BA en MA opleidingen Kunsteducatie organiseren op 30 november en 1 december 2023 in Zwolle Spoorzone de tweedaagse conferentie over (Un)learning Practices. Tijdens deze conferentie zullen we samen met studenten, docenten en onderzoekers actief nadenken en onderzoeken hoe de Kunsthogeschool van de Toekomst eruit zou kunnen zien. Welke methodieken, processen, praktijken, ruimtes en relaties zouden de kunstschool van de toekomst kunnen definiëren?

Want zijn de instellingen waarin kunstenaars worden opgeleid nog wel geschikt voor de nieuwe systemen, vragen en relaties die we in de toekomst nodig hebben? Hoe ziet de kunsthogeschool van de toekomst eruit? Hoe zal die ruiken, smaken, voelen? 

Open Call

Waar zijn we naar op zoek?
We nodigen je uit om je ervaring, expertise en ideeën met ons te delen en bijdragen voor te stellen die ontmoetingen creëren, gesprekken openen en daadwerkelijke dialogen faciliteren om gezamenlijk mogelijke toekomstige kunsthogescholen te verkennen. Voorstellen kunnen worden gedaan door ArtEZ studenten, docenten of onderzoekers.

We moedigen studenten aan om deel te nemen met hun leerervaringen, reflecties en provocaties over manieren van leren. We verwelkomen je om ons te helpen onderwijs en leren te heroverwegen vanuit een studentenperspectief.

De voorstellen kunnen vele vormen aannemen, zoals:
creatieve praktijken,
interactieve oefeningen,
workshops,
presentaties van (artistiek) onderzoek,
nieuwe theoretische kaders
onderwerpen, inspirerende gastsprekers enz.

We zijn vooral geïnteresseerd in voorstellen die ingaan op de volgende vragen:

1) Wat voor soort docenten/opvoeders/begeleiders/coaches hebben we nodig?
2) Wat voor soort gebouwen en leerruimten hebben we nodig?
3) Welke methoden hebben we nodig voor het onderwijzen en maken van kunst die verband houden met een nieuwe sociale, politieke en ecologische realiteit?
4) Welke competenties hebben studenten nodig om voorbereid te zijn op een nieuwe politieke, sociale en ecologische realiteit?
5) Welke vormen van beoordeling en feedback zijn nodig?
6) Hoe gaan we met elkaar om en hoe communiceren we met elkaar?
7) Hoe verhoudt de kunsthogeschool van de toekomst zich tot de traditionele kunstdisciplines zoals die nu worden onderwezen (theater, dans, muziek, beeldende kunst, architectuur en design)?


Bij voorkeur bevatten de voorstellen interdisciplinaire of samenwerkingsverbanden en leggen ze relaties met onderzoekers en praktijkmensen van buiten ArtEZ.

Wat zijn de voorwaarden voor mijn voorstel?
Het voorstel is max. 1 A4 en bevat:
Een korte beschrijving (max. 300 woorden, Nederlands of Engels) en bevat:
Een presentatietitel (indien van toepassing)
Beschrijvende biografieën van de betrokkene(n) (max 150 woorden, inclusief relevante url's)
Duur / tijdschema
Technische verzoeken
Een budget (indien van toepassing en inclusief BTW)
Contactgegevens

Stuur je voorstel per e-mail naar c.demuijnck@artez.nl. De deadline is 27 augustus 2023.

Wat bieden wij aan?
Alle inzendingen worden beoordeeld door een board die bestaat uit: Arjen Hosper (hoofd BA Docent Theater Zwolle & curator No University), Lucas Verweij (hoofd BA Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle), Fabiola Camuti (Associate Lector bij het lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT)), Joke Alkema (hoofd Studium Generale) en Catelijne de Muijnck (curator Studium Generale).

De selectie vindt plaats in september 2023; aanvragers krijgen uiterlijk 20 september bericht over de uitslag.

Als je voorstel wordt geselecteerd zal er een budget aan worden toegekend (indien van toepassing). Het is mogelijk dat de board eerst wijzigingen in het voorstel voorstelt om het in te passen in de grotere context van de conferentie en het budget. De productiecoördinator van de conferentie zal daarna contact met je opnemen om te zien hoe je voorstel op de locatie kan worden uitgevoerd. Omwille van de communicatie krijg je duidelijke deadlines en format(s) om tekst en beeld aan te leveren met betrekking tot 'jouw' event.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Catelijne de Muijnck:
c.demuijnck@artez.nlOpen Call Conference - Future Art School; (Un)learning PracticesAre the institutions in which artists are trained still appropriate for the new systems, questions and relations we need in the future? What will the Art School of the Future look like? How will it smell, taste, feel? 

ArtEZ Studium Generale, the professorship Art Education as Critical Tactics and the ArtEZ BA and MA courses in Art Education (de kolom Kunsteducatie) organize an inspirational two-day conference on 30 November and 1 December 2023 in Zwolle Spoorzone about (Un)learning Practices. In this conference we want to actively think and investigate together with students, teachers and researchers what the Art School of the Future could look like. What methodologies, processes, practices, spaces and relationships could define the art school of the future?

Open Call


What are we looking for?
We invite you to share your experience, expertise and ideas with us and suggest contributions that that create encounters, open up conversations and facilitate actual dialogues to collectively explore possible Future Art Schools. Proposals can be done by ArtEZ students, teachers or researchers.

We encourage students to participate with their learning experiences, reflections and provocations on modes of learning. We welcome you to help us re-think teaching & learning from a student perspective.

Your proposals can take on many forms, such as:
creative practices,
interactive exercises,
workshops,
presentations of (artistic) research,
new theoretical frameworks
topics, inspiring guest speakers etc.

We are especially interested in proposals that address the following questions:
1) What kind of teachers/educators/tutors/coaches do we need?
2) What kind of building and learning spaces do we need?
3) What methods do we need for teaching and making art that relates to a new social, political and ecological reality?
4) What competencies do students need to be prepared for a new political, social and environmental reality?
5) What form of assessment and feedback methods are necessary?
6) How do we relate and communicate with each other?
7) How does the art school of the future relate to the traditional art disciplines as they are taught today (theater, dance, music, visual arts, architecture and design)?


What are the conditions for my proposal?
The proposal is max. 1 A4 and it contains:
A short written description (max 300 words, Dutch or English) and includes:
A presentation title (if applicable)
Descriptive biographies of presenter(s) (max 150 words, including relevant url’s)
Duration / schedule
Technical requests
A budget (if applicable and VAT included)
Contact details

Preferably the proposals contain interdisciplinary or trans-departmental collaborations and establish relationships with researchers and practitioners from outside ArtEZ.

Make sure you send your proposal by email to c.demuijnck@artez.nl before 27 August 2023.

What do we offer?
All submissions will be reviewed by a board that consists of: Arjen Hosper (head of BA artist educator in theatre and media & Curator No University), Lucas Verweij (head of BA Fine Art & Design in Education) Fabiola Camuti (Associate Lector at the professorship Art education as Critical Tactics (AeCT), Joke Alkema (head Studium Generale) and Catelijne de Muijnck (curator Studium Generale).

The selection will take place in September 2023; applicants will be informed about the results by 20 September at the latest.

If your proposal is selected a budget will be allocated to it (if applicable). It may be possible that the board first suggests alterations to the proposal to fit it into the larger context of the conference and its budget.
The production coordinator of the conference will then contact you to see how your proposal can be facilitated practically at the venue. For reasons of communication you will be given clear deadlines and format(s) to deliver text and images with regards to ‘your’ event.


For further information, please contact Catelijne de Muijnck / c.demuijnck@artez.nl.