publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

Body and Power(lessness)

New theme for 2021/2022

news 28 June 2021
Voor Nederlandse tekst, zie hieronder.

Body and Power(lessness) will be the main theme of ArtEZ studium generale for the 2021/2022 academic year. We will deal with a number of questions in response to developments in society and art: What happens when we find that we have far less control over our bodies than we thought we had, due to the external force exerted on our bodies by a disease, on our freedom of movement by the government and on our minds by technology? What does this powerlessness do to our body and to the way we look at it? We are going to explore all this and discuss with students, artists and academics how we physically experience autonomy, powerlessness, justice, care and collectivity. And in particular, we will be looking at ways of strengthening our body by taking very good care of it, by listening or by collaborating, and speaking as one collective body.

In 2020, together with Mister Motley online magazine, we started the project called LAND, an exploration of the relationship between climate deterioration, ownership, and coexistence. After a year of publishing and programming, we now want to focus on the human body as it operates on the land: the human body that relates to its environment and is vulnerable or powerful depending on that environment’s influence. During the current pandemic, we can reflect on how our body is faring. Are we still in contact with our body and how it relates to all that lives in and on this land?

In the Western world there has long been a focus on the ideal body. Consider the rise of a body culture in which extensive training, healthy food, Botox and fillers became important, with the medical world increasingly making great efforts to control disease. Can the body be improved, made more beautiful and healthier? All this has brought us many benefits and it is no wonder that this kind of achievability and control over our bodies play an important role in our society. Yet we know there are also limits. COVID-19 has made that very clear. The virus does not only have an impact on our body, it also influences the way we look at it, each and every day, directly and indirectly. Illness, loneliness, a lack of intimacy, domestic violence and inequality have been on the rise ever since the pandemic broke out. In addition, these days we can see a huge increase in the use of technology. It is as if we have gained a second, digital body. After the fourth ZOOM meeting in a day and the endless stream of Instagram stories, we realize how technology increasingly penetrates our physical space and dominates our lives.

A beautiful and healthy body is great and technology has made many things possible. But there is also a downside to all these developments and we are clearly experiencing that today. The power that great tech companies have over our bodies, the power that political policies have over our health, our powerlessness in the face of an unknown disease, suddenly this is all becoming quite clear. It makes us wonder how much personal autonomy we actually have over our own bodies.

You can expect a rich and varied programme, from relaxing healing sessions to theoretical essays and from podcasts to workshops and online events.

Lichaam en (on)macht

Lichaam en (on)macht is het hoofdthema van ArtEZ studium generale voor het studiejaar 2021/2022. Daarin behandelen we naar aanleiding van de ontwikkelingen in de samenleving en de kunst een aantal vragen: Wat gebeurt er wanneer we veel minder controle over ons lichaam blijken te hebben dan we dachten door de externe kracht van een ziekte op ons lijf, van een overheid op onze bewegingsruimte en van technologie op onze geest? Wat betekent die onmacht voor ons lichaam en de manier waarop we naar het lichaam kijken? We gaan op onderzoek uit en bespreken samen met studenten, kunstenaars en wetenschappers hoe we zelfbeschikking, onmacht, rechtvaardigheid, zorg en collectiviteit lichamelijk beleven. En vooral gaan we kijken naar hoe we het lichaam kracht kunnen geven door er heel goed voor te zorgen, er naar te luisteren, of door samen te werken en als een collectief lichaam te spreken.

Samen met het online kunstmagazine Mister Motley startten we in 2020 het project LAND; een onderzoek naar de relatie tussen klimaatafbraak, eigendom en samenleven. Na een jaar van publiceren en programmeren, komen we nu uit bij het lichaam dat zich voortbeweegt op het land; het lichaam dat zich verhoudt tot haar omgeving en onder invloed van die omgeving kwetsbaar dan wel krachtig is. In de huidige pandemie kunnen we ons afvragen hoe het gaat met ons lichaam. Staan we nog volledig met haar in contact en hoe verhoudt zij zich tot al het andere dat ook bestaat op datzelfde stuk land?

Heel lang is er in het Westen een focus geweest op het maakbare lichaam. Denk aan de opkomst van een lichaamscultuur waarin extensief trainen, gezonde voeding, botox en fillers belangrijk werden. En de medische wereld steeds beter haar best deed om ziektes onder controle te houden. Kan het mooier, beter en gezonder, dat lichaam? Het heeft ons veel gebracht en het is niet vreemd dat deze maakbaarheid en controle over ons lichaam een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Maar dat er grenzen zijn weten we ook. Covid-19 maakt ons dat heel duidelijk. Het virus beïnvloedt niet alleen ons lijf, maar ook de manier waarop we naar haar kijken, elke dag. Dat gebeurt zowel direct als indirect. Ziekte, eenzaamheid, gebrek aan intimiteit en toename van huiselijk geweld en ongelijkheid nemen sinds het uitbreken van de pandemie toe. En ook zien we in deze tijd een enorme toename in het gebruik van technologie. We lijken een tweede, digitaal lichaam te bezitten. Bij de vierde ZOOM-meeting van de dag en de onuitputtelijke stroom aan Instagram-stories voelen we daarnaast hoe technologie steeds meer en vaker onze fysieke ruimte betreedt en ons leven bepaalt.

Een mooi en gezond lichaam is geweldig en technologie heeft veel mogelijk gemaakt. Maar al deze ontwikkelingen hebben ook een keerzijde die we vandaag duidelijk ervaren. De macht van grote tech-bedrijven op ons lichaam, de macht van het politiek beleid op onze gezondheid, de onmacht tegenover een onbekende ziekte, wordt opeens heel duidelijk gezien. Dit alles voert tot de vraag hoeveel zelfbeschikking we eigenlijk over ons lichaam hebben.

Verwacht een rijk programma variërend van ontspannende healing-sessies tot theoretische essays en van podcasts tot workshops en online events.