videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleAPRIAonline courses

Van een University of the Arts naar een Pluriversity of the Arts

Elf interviews over de toekomst van de kunsthogeschool

interview by Els Cornelis and Catelijne de Muijnck – 16 January 2023
dossier: Future Art School
English below
Hoe ziet de kunsthogeschool van de toekomst eruit, hoe ruikt, klinkt en smaakt ze? Welke waarden staan er centraal en hoe krijgen die vorm? Wat als je vrij zou kunnen dromen?
De huidige tijd confronteert ons met grote sociale, maatschappelijke, politieke en klimatologische vraagstukken. Er zijn veranderingen nodig om een veilige, eerlijke en leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. De kunsten zijn belangrijker dan ooit. Als we vanuit een artistiek, creatief perspectief naar de wereld om ons heen kijken, leren we zien waar de pijn en de schoonheid zitten, waar de kansen liggen en waar we opnieuw kunnen denken. Maar zijn de onderwijsinstellingen waarin kunstenaars en kunsteducatoren worden opgeleid, nog wel geschikt voor de nieuwe systemen, vragen en verhoudingen die we nodig hebben om op de toekomst voorbereid te zijn?

Els Cornelis en Catelijne de Muijnck spraken met een aantal studenten, docenten, wetenschappers, denkers en makers over hoe de Kunstschool van de Toekomst eruit zou kunnen zien. In de interviews komt een keur aan onderwerpen aan bod, van sociale rechtvaardigheid, gedekoloniseerde curricula en inclusieve pedagogiek tot omgangsvormen, methodologieën, waarden, machtsstructuren en het schoolgebouw. Vanaf begin januari publiceert APRIA wekelijks een interview.

De geïnterviewden zijn Camille Barton, Jeanne van Heeswijk, Daniela Fais, Louwrien Wijers, Pascal Gielen, Sophie Krier, Annette Krauss, Willem van Weelden, Jack Bardwell, Michelle Teran en Pascale Gatzen.

Lees de interviews op de website van Apria
Wat is het eerste dat in je opkomt als je wordt gevraagd om je een beeld te vormen van de kunsthogeschool van de toekomst?
Hoe ziet de kunsthogeschool van de toekomst eruit, hoe ruikt, klinkt en smaakt ze? Hoe zou je de fysieke, digitale en sociale ruimte van die kunsthogeschool beschrijven?

Hoe zien de studenten eruit? Wat doen zij? Hoe selecteren we ze?
En wat doen de docenten? ‒ vooropgesteld dat er nog docenten zijn.
Hoe zien de belangrijkste lesmethoden, educatieve modellen, leerroutes en beoordelingscriteria van de kunsthogeschool van de toekomst eruit?
Hoe zou men in deze kunsthogeschool omgaan met het eigenaarschap en de onderliggende machtsstructuren definiëren?

Hoe kan de kunsthogeschool echt inclusief zijn?
Hoe kunnen we ons ontdoen van de dominante narratieven in het curriculum en ervoor zorgen dat het curriculum gedekoloniseerd wordt?

Wat moet de ideale kunsthogeschool te bieden hebben, aan de studenten, aan de maatschappij, aan de kunstwereld?
Elke kunsthogeschool is ingebed in een maatschappelijke en politieke context ‒ dat geldt natuurlijk ook voor de kunsthogeschool van de toekomst. Maar we dagen je ook uit je niet te laten belemmeren door die werkelijkheid, maar vrijelijk te fantaseren en je verbeelding te laten werken voor iets radiaal nieuws.

Wat zou de eerste specifieke stap zijn naar deze radicaal nieuwe kunsthogeschool van de toekomst?
Wat kunnen we in de huidige omstandigheden doen?
Welke middelen zouden we nu al kunnen inzetten?

Els Cornelis en Catelijne de Muijnck

Els Cornelis is relationeel kunstenaar en docent aan HKU Fine Art and Design in Education en HKU Master of Education in Arts. Daarnaast leidt ze het onderzoek ‘Pluriversity of the Arts’, waarbij de dekolonisering van (leer)processen en de meerstemmigheid in de kunsteducatie centraal staan en er toegewerkt wordt naar een nieuw model voor de kunsthogeschool.

Catelijne de Muijnck is werkzaam bij ArtEZ University of the Arts als programmamaker van het Studium Generale en als redacteur van APRIA, het (online) Platform for Research Interventions of the Arts. Bij ArtEZ SG is ze onder meer betrokken bij de onderzoekslijn Future Art School, waarin visies op de kunsthogeschool van de toekomst onderzocht en gedeeld worden.

Met speciale dank aan Barbara Collé, Demi van Kuijk, Marina Sasseron, Karlijn Oussoren, Manon Plomp en Milo Vermeire.

From a University of the Arts to a Pluriversity of the Arts: 11 Interviews about the Future of the Art School

What does the art school of the future look like? How does it smell, sound and taste? Which values are central to it and how do they take shape? What if you could dream freely?
The present confronts us with major social, societal, political and climatic issues. Changes are needed to leave a safe, fair and livable world for future generations. The arts are more important than ever. When we look at the world around us from an artistic, creative perspective, we learn to see where the pain and the beauty lie, where the opportunity is, and where we can think again. But are the educational institutions in which artists and art educators are trained still suitable for the new systems, questions and relationships that we need to be prepared for the future?


Els Cornelis and Catelijne de Muijnck spoke to a number of students, teachers, scientists, thinkers and makers about what the Art School of the Future could look like. The interviews cover a variety of topics, from social justice, decolonized curricula and inclusive pedagogy to manners, methodologies, values, power structures and the school building. From the beginning of January, APRIA will publish a weekly interview.

The interviewees are a diverse and talented bunch with unique and valuable perspectives: Camille Barton, Jeanne van Heeswijk, Daniela Fais, Louwrien Wijers, Pascal Gielen, Sophie Krier, Annette Krauss, Willem van Weelden, Jack Bardwell, Michelle Teran and Pascale Gatzen.

You can read the interviews on the website of Apria
What is the first thing you see in your mind’s eye when being asked to visualize the Art School of the Future?
What does this Art School of the Future look like, smell like, hear like – what is the atmosphere?
How would you describe the physical, digital or social space?

What do the students look like? What do they do? How do we select them?
And what do lecturers do? - assuming lecturers still exist that is.What are the prevailing methods, educational models, learning routes and assessment formats?
How would ownership be approached in this Art School and underlying power structures be defined?
How can the Art School be truly inclusive?
How can we get rid of the dominant narratives in the curriculum and decolonize it?
What would an Art School ideally offer, to students, to society, to the art world?
Obviously, any art school is embedded in a societal and political context – this will also be the case for the Art School of the Future.
However, we challenge you not to be stopped by this context of reality but to fantasize in order to (re)imagine and work towards the radically new.

What could the first, specific, step towards this radically new Art School of the Future be?
What could we do within the present circumstances?
What aspects could we implement right now?

Els Cornelis and Catelijne de Muijnck

Els Cornelis is a relational artist and lecturer at HKU University of the Arts Utrecht in Fine Art and Design in Education, as well as a lecturer in the M.A. Education in Arts. In addition, she leads the research group 'Pluriversity of the Arts,' which focuses on the decolonization of (learning) processes and polyphony in arts education and is working towards a new model for the art college.

Catelijne de Muijnck works at ArtEZ University of the Arts as programme maker for the Studium Generale and as editor of APRIA, the (online) Platform for Research Interventions of the Arts. At ArtEZ Studim Generale, she is involved in the research group Future Art School, in which visions of the art college of the future are researched and shared.

With special thanks to Barbara Collé, Demi van Kuijk, Marina Sasseron, Karlijn Oussoren, Manon Plomp and Milo Vermeire.