Zomerlab Talk: Troubling Time(s)

In gesprek met Maria Dabrowski, Aafke de Jong en Laure van den Hout

Monday 26 June '23 De Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 Zwolle
(archive)

taal: Nederlands
For English scroll down
In de laatste week van juni werken collectief Loom en Studium Generale samen in het Zomerlab Troubling Time(s). Loom neemt de eerstejaars mee op een denkbeeldige reis door verschillende tijdservaringen. Studium Generale presenteert een aantal ontmoetingen rondom het thema Tijd. Hierin gaan we onze vastomlijnde ideeën over tijd bevragen en – wie weet - veranderen.

In deze Zomerlab Talk spreekt Cassandra Onck met fotograaf Maria Dabrowksi, dansmaker en beeldend kunstenaar Aafke de Jong (Away From Keyboard) en schrijver Laure van den Hout (directeur/hoofdredacteur van het online kunsttijdschrift Mister Motley).

Maria Dabrowski
Maria Dabrowski exposeert de tijd als onderdeel van haar nieuwe project Sync: een fotoboek en installatie waarvoor ze samenwerkte met geschiedenisdocent Joris van Merwijk en een deep tech-bedrijf in Nijmegen. Door middel van tijdrovende technieken van de analoge fotografie zoekt Dabrowski naar reflectie en vertraging in een tijd waarin technologie zich steeds sneller ontwikkelt.

Aafke de Jong
Na haar studie aan Codarts (Rotterdam) woonde en werkte Aafke de Jong jarenlang op het eiland Bali in Indonesië. Ze ondervond daar aan den lijve de verschillen tussen westerse en oosterse tijdsbeleving. Ze raakte gefascineerd door de lokale bewegingsstijl - gestileerde en introspectief - die de adem heel bewust gebruikt. Nu bevraagt ze ons westerse tijdsparadigma met interdisciplinaire voorstellingen en workshops waarin het lichaam en de menselijke connectie centraal staan.

Laure van den Hout
Als startpunt voor het nieuwe dossier Tijd van Studium Generale en Mister Motley, schreef Motley hoofdredacteur Laure van den Hout het essay De zee als metronoom. Aan de hand van water en de verschillende gedaantes waarin dat zich aandient, laat Van den Hout zien dat je niet kunt afdwingen in welke staat je bent op welk uur. In het gesprek gaan we dieper in op de grenzen

Dit gesprek is onderdeel van het programma Troubling Time(s) - een reeks workshops / gesprekken / ontmoetingen over het bevragen en veranderen van onze vastomlijnde ideeën over tijd.Zomerlab Talk: Troubling Time(s)

A conversation with Maria Dabrowski, Aafke de Jong and Laure van den Hout
Monday 26 June
Time: 2pm-4pm
Location: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 Zwolle
Language: Dutch


Artist collective Loom and Studium Generale will work together in the Troubling Time(s) Summer Lab in the last week of June. Loom takes the A&D first year’s students on an imaginary journey through different time experiences. Studium Generale presents some interesting encounters around the brand new theme of Time. In these meetings we will question and – who knows – change our fixed ideas about time.

In this Summer Lab Talk, singer and researcher Cassandra Onck speaks with photographer Maria Dabrowksi, dance maker and visual artist Aafke de Jong (Away From Keyboard) and writer Laure van den Hout (director/editor-in-chief of the online art magazine Mister Motley).

Maria Dabrowski is presenting time as organic part of her new project Sync: a photo book and installation for which she collaborated with history teacher Joris van Merwijk and a deep tech company in Nijmegen. Through time-staking techniques of analogue photography, Dabrowski searches for reflection and deceleration at a time when technology is developing at an ever-faster rate.

After her studies at Codarts, Aafke de Jong lived and worked for years on the island of Bali in Indonesia, where she experienced the differences between Western and Eastern perceptions of time. She became fascinated by the local movement style – stylized and introspective – that uses the breath very consciously. Now she questions our Western time paradigm with interdisciplinary performances and workshops, which focus on the body and human connection.

As a starting point for Studium Generale and Mister Motley's new dossier Time, Motley editor-in-chief Laure van den Hout wrote The sea as metronome. On the basis of water and the various guises in which it presents itself, Van den Hout shows that you cannot enforce what state you are in at what time. During the talk we will discuss the limits of social engineering and makeable time.

This talk is part of the programme Troubling Time(s) - a series of workshops/discussions/meetings about questioning and changing our fixed ideas about time.