Zomerlab Leesgroep: Present Shock - Als alles NU gebeurt

door Douglas Rushkoff

Wednesday 28 June '23 Sophiagebouw ArtEZ, kleine collegezaal
(archive)

taal: NL/ENG (afhankelijk van deelnemers)
For English scroll down
In een wereld vol smartphones, push-meldingen en steeds slimmere algoritmes zijn we onze eigen tijdscuratoren geworden. Terwijl Den Haag vergadert over het verbod van smartphones op scholen zijn bedrijven openlijk bezig nieuwe apps te ontwikkelen die ons zo lang mogelijk online houden. De verantwoordelijkheid van het indelen van tijd ligt uiteindelijk bij het individu. Maar wat doet het met een mens om continu zijn eigen tijd en aandacht te moeten managen? En welke rol speelt de interactie tussen mens en technologie in onze tijdsbeleving?

In deze leesgroep duiken we in het boek Present Shock – When Everything Happens Now. Hierin beschrijft mediawetenschapper Douglas Rushkoff het verschil tussen stored time en flowing time. Het eerste gaat over opgeslagen informatie en symbolen die we alleen met onze volle aandacht goed kunnen begrijpen. Flowing time gaat over alles dat nu gebeurt en dan verdwenen is. Rushkoff merkt op dat deze twee verschillende vormen van tijd steeds vaker samensmelten wanneer we online zijn. Vanuit observaties van Rushkoff gaan we in gesprek over persoonlijke en maatschappelijke tijdsbeleving. Zo onderzoeken we samen hoe we kunnen omgaan met het altijd nu.

In deze leesgroep gebruiken we de contemplatieve dialoog als methode. Onder leiding van gastcurator Cassandra Onck lezen en bespreken we een fragment uit het boek. Je hoeft niets voor te bereiden. De leestekst is Engelstalig. Het gesprek is zowel voor Nederlands- als Engelstaligen toegankelijk.

Deze leesgroep is onderdeel van het programma Troubling Time(s) - een reeks workshops / gesprekken / ontmoetingen over het bevragen en veranderen van onze vastomlijnde ideeën over tijd.Present Shock - When Everything Happens Now | Reading Group Douglas Rushkoff

In a world full of smartphones, push notifications and increasingly smart algorithms, we have become our own time curators. While our government in The Hague is discussing the ban on smartphones in schools, companies are openly developing new apps that will keep us online as long as possible. The responsibility of organising time ultimately rests with the individual. But what does it do to a person to constantly have to manage his own time and attention? And what role does the interaction between people and technology play in our perception of time?

In this reading group we dive into the book Present Shock - When Everything Happens Now. In this book, media scholar Douglas Rushkoff describes the difference between stored time and flowing time. Stored time is about all the stored information and symbols that we can only properly understand with our full attention. Flowing time is about everything that happens now and then is gone. Rushkoff notes that these two different forms of time increasingly merge when we are online. Fed by Rushkoff's observations, we will engage in a conversation about personal and social perceptions of time. Together we will explore ways to deal with the ongoing now.

In this reading group we will use the contemplative dialogue as a method. Led by guest curator Cassandra Onck, we will read and discuss an excerpt from the book. You don't need to prepare anything. The reading text is in English. The discussion is open to both Dutch and English speakers.

This reading group is part of the programme Troubling Time(s) - a series of workshops/discussions/meetings about questioning and changing our fixed ideas about time.