Loom X Studium Generale presenteert: Zomerlab

Troubling Time(s)

Monday 26 June '23 → Wednesday 28 June '23

taal: NL / EN
entree: gratis
English below

In de laatste week van juni presenteren Loom - praktijk voor culturele transformatie en Studium Generale in Zwolle het programma Troubling Time(s). Loom verzorgt in die week samen met ArtEZ-alumna Diede Bongertman het Zomerlab voor de eerstejaars Art & Design. Studium Generale biedt de eerste drie dagen een middagprogramma dat gratis toegankelijk is voor iedereen, met als gastcurator Cassandra Onck. In de loop van juni hoor je meer over het programma via onze website en de socials.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijving is mogelijk tot een week van tevoren.


Host: Cassandra Onck

Maandag 26 juni, 14.00-16.00 uur
Locatie: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle

Dinsdag 27 juni, 16.00-17.30 uur
Locatie: Sophiagebouw, kantine

Woensdag 28 juni, 16.00-17.30 uur
Locatie: Sophiagebouw, kantine


(Meer informatie volgt z.s.m.)
Tijd wordt vaak gezien als een lineair en vaststaand gegeven, dat simpelweg het ritme van ons dagelijks leven, de seizoenen en het verloop van het verleden naar de toekomst dicteert. Daarnaast wordt ons tijdsbesef in toenemende mate gevormd door allerlei normatieve ideeën over schaarste, punctualiteit en productiviteit. Tegelijkertijd bevinden we ons momenteel in een ingewikkeld tijdsgewricht, waarin de klimaatcrisis de toekomstige tijd onder druk zet en de aandachtscrisis onze tijd door de vingers laat glippen. Het is hoog tijd om na te denken over, en vormen te vinden voor, andere manieren van omgaan met tijd, of zoals filosoof en theoreticus Karen Barad schrijft: "In these troubling times, we need to trouble time."

Troubling Time(s) ('verontrustende tijden / de tijd verontrusten') is een reeks workshops / gesprekken / ontmoetingen over het bevragen en veranderen van onze vastomlijnde ideeën over tijd. Deelnemers onderzoeken verschillende tijdservaringen en strategieën om tijd te verdraaien, verontrusten, vertragen, versnellen of simpelweg even op pauze te zetten.

‘In deze verontrustende tijden is de noodzaak om de tijd op zijn kop te zetten en collectieve voorstellingen te produceren die de alomtegenwoordige opvattingen over tijd - waarin vooruitgang als onvermijdelijk wordt beschouwd en het verleden als iets dat voorbij is en niet langer bij ons is - ongedaan maken, zo tastbaar en reëel, dat het in onze individuele en collectieve lichamen voelbaar is.’

Karen BaradBarad, Karen. (2018). Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re-turning, Re-membering, and Facing the Incalculable. In: Fritsch, M., Lynes, P., & Wood, D. (2018). le Eco-deconstruction: Derrida and Environmental Philosophy.

Karen Barad: Troubling Time/s, Undoing the Future - YouTube

Loom X Studium Generale presents: Zomerlab - Troubling Time(s)In the last week of June, Loom - practice for cultural transformation and Studium Generale Zwolle present the programme Troubling Time(s). Loom is hosting the Summer Lab for first-year Art & Design students during that week, together with ArtEZ alumna Diede Bongertman. Studium Generale is offering an afternoon programme that is free and open to all, with guest curator Cassandra Onck (ArtEZ alumna as well). The programme will be published in June. Keep an eye on our website and socials.

Please note that the number of places is limited. Registration is possible up to one week in advance.


Host: Cassandra Onck

Monday 26 June, 14.00-16.00 hrs
Location: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle

Tuesday 27 June, 16.00-17.30 hrs
Locatie: Sophiagebouw, canteen

Wednesday 28 June, 16.00-17.30 hrs
Location: Sophiagebouw, canteen


(More information will follow asap)
Time is often seen as a linear and fixed given, simply dictating the rhythm of our daily lives, the seasons and the progression from the past to the future. In addition, our sense of time is increasingly shaped by all kinds of normative ideas about scarcity, punctuality and productivity. At the same time, we are currently in a complicated era, where the climate crisis is putting pressure on future time and the attention crisis is letting our time slip through our fingers. It is time to think about and find forms for other ways of dealing with time, or as philosopher and theorist Karen Barad writes: "In these troubling times, we need to trouble time."

Troubling Time(s) is a series of workshops / conversations / encounters about questioning and changing our fixed ideas about time. Participants explore different experiences of time and strategies to twist or trouble time, slow down, speed up or simply put time on pause.

“In these troubling times, the urgency to trouble time, to shake it to its core, and to produce collective imaginaries that undo pervasive conceptions of temporality that take progress as inevitable and the past as something that has passed and is no longer with us is something so tangible, so visceral, that it can be felt in our individual and collective bodies.”

Karen BaradBarad, Karen. (2018). Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re-turning, Re-membering, and Facing the Incalculable. In: Fritsch, M., Lynes, P., & Wood, D. (2018). Eco-deconstruction: Derrida and Environmental Philosophy.

Karen Barad: Troubling Time/s, Undoing the Future - YouTube